شماره سیزدهم بهار ۱۳۹۶

شماره سیزدهم بهار ۱۳۹۶

قیمت: ۸۰۰۰ تومان
تیراژ: ۵۰۰۰ نسخه
صاحب امتیاز: محمد بشری
مدیر مسئول: حمیدرضا محمدی
سردبیر: سعید اویس
مسئول سرویس خبری: آزاده قشونی، الهه فرمانی، بهار خوشپور

 

با سپاس فراوان از(به ترتیب حروف الفبا): دکتر حسـن احمدنیـا، دکتـر علیرضا آقابیگـی، مهندس امیـر ابراهیمی، دکتـر حمیدرضا جمشـیدی، دکتـر فرزانه چوبسـاز، دکتر سـید محمـد زمـان دریابـاری، دکتـر محمدرضا سـیاهی، دکتـر فهیمـه سـهیلی پـور، دکتـر سـید مهدی سـجادی، دکتر وحیدرضا سـپهر، دکتر حسـن شـکوهی، دکتر عباس کبریایـی زاده، دکتـر لادن گیاهی، دکتر جعفـر میرفخرایی، دکتـر پریسـا منصـوری، دکتـر سـید ضیاالدیـن مظهری، روابط عمومی سـازمان غـذا و دارو، اتحادیه وارد کنندگان مکملهـای غذایی، سـندیکای تولید کننـدگان مکملهای غذایـی ، انجمـن مراقبـت هـای ویـژه ایـران که ما را در انتشار این فصلنامه یاری دادند.

در فصلنامه درمان یاب تلاش زیادی در جهت تطابق مطالب با استانداردهای روز پزشکی دنیا تا زمان انتشار، صورت گرفته است. اما از آنجا که پزشکی دانشی همیشه در حال تغییر است، مطالب ارائه شده را الزاما کامل و عاری از خطا نمی دانیم. ارجح آن است که خواننده محترم، این اطلاعات را قبل از به کارگیری، با رجوع به منابع دیگر نیز تأیید نماید.

مطالب مندرج الزاما مطابق دیدگاه های نشریه نیست و بازتاب دهنده نظر نویسندگان یا مصاحبه شوندگان محترم است.

نشریه از دریافت مقالات و دیدگاه صاحب نظران استقبال می کند.

تمامی حقوق محفوظ است و هرگونه نقل، انتشار، اقتباس یا برداشتی بدون ذکر ماخذ ممنوع است.

مطالب مرتبط

نظرات بسته شده است.