انسان ها و سازمان ها در مسیر تغییر سبک زندگی

سعید اویس، سردبیر

سعید اویس

سردبیر

بـر ایـن اسـاس، بـا توجـه بـه تغییراتـی کـه در حـوزه مکمـل هـای غذایـی اتفــاق افتــاده، در ایــن شــماره از نشــریه درمــان یــاب تـلـاش کــرده ایــم مبتنـی بـر مرجعیـت علمـی و بـا تکیـه بـر دسـتاوردهای علـوم مختلـف، از یــک ســو بــه بحــث هــای علمــی در رابطــه بــا مصــرف مکمــل هــای غذایــی و تاثیــر آن بــر زندگــی بشــر بپردازیــم و از ســوی دیگــر مدیریــت عرصــه تولیــد و واردات مکمــل هــای غذایــی را مــد نظــر قــرار دهیــم و تغییــر اســتراتژی شــرکت هــای تامیــن کننــده مکمــل هــای غذایــی و سازمان های ناظر را مرور کنیم.

مطالب مرتبط

ارسال دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

9 + هفده =