آرشیو

جایگاه بیمه

مجلس، بیمه و طرح تحول سلامت

بدهی بیمه‌ها به بیمارستان‌ها در روند اجرای طرح تحول سلامت اختلال ایجاد می‌کند رسول خضری، عضو کمیسیون بهداشت مجلس رسول خضری، عضو کمیسیون بهداشت مجلس درخصوص ضرورت پرداخت بدهی بیمه‌ها به بیمارستان‌ها گفت: درحال حاضر افزایش 113 درصد از…