آرشیو

سخن تحریریه

تدبیر، تقلید، تجربه

دکتر محمد بشری عضو سابق هیات مدیره اتحادیه واردکنندگان دارو عضو سابق هیات مدیره اتحادیه واردکنندگان مکمل های غذایی موسس گروه درمان یاب آیا شرایط اقتصادی کشور توان آزمودن آزموده ها را برای بار چندم، دارد؟ به راستی چرا نمی آموزیم؟…

مروری بر شش سال وزارت

دکتر محمد بشری عضو سابق هیات مدیره اتحادیه واردکنندگان دارو عضو سابق هیات مدیره اتحادیه واردکنندگان مکمل های غذایی موسس گروه درمان یاب نقد منصفانه یکی از اساسی ترین و پایه ای ترین حقوق متقابل در جوامع انسانی است. متاسفانه در جامعه…

انسان ها و سازمان ها در مسیر تغییر سبک زندگی

سعید اویس سردبیربـر ایـن اسـاس، بـا توجـه بـه تغییراتـی کـه در حـوزه مکمـل هـای غذایـی اتفــاق افتــاده، در ایــن شــماره از نشــریه درمــان یــاب تـلـاش کــرده ایــم مبتنـی بـر مرجعیـت علمـی و بـا تکیـه بـر دسـتاوردهای علـوم مختلـف، از…

تعهد یا تخصص؟ مسئله این است

متولد ۱۳۵۱ است سال ۱۳۷۷ از دانشگاه علوم پزشکی تهران، در رشته پزشکی فارغ التحصیل شده و مدیریت MBA را نیز در دانشگاه صنعتی شریف، در سال ۱۳۸۶ به پایان رسانیده است. با او در رابطه با وضعیت فعلی تولید و واردات دارو گفتگو کرده ایم و…

قاچاق، زائیده محدودیت بی برنامه واردات

·        پزشک و دارای دکترای مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی است ·        از فعالان پرسابقه در امر واردات محصولات آرایشی و بهداشتی و از اعضاء فعال انجمن وارد کنندگان فراورده های آرایشی، بهداشتی و عطریات ایران است. ·        از سال ۱۳۸۰ در

چالش های طرح تحول نظام سلامت در بخش های ICU و NICU

دکتر محمد بشری عضو سابق هیات مدیره اتحادیه واردکنندگان دارو عضو سابق هیات مدیره اتحادیه واردکنندگان مکمل های غذایی موسس گروه درمان یاب چالش های طرح تحول نظام سلامت را می توان. پاسخی دانست به سال ها انتظار جامعه پزشکی کشور که…

بخش مراقبت ویژه، توجه ویژه هم می خواهد

سعید اویس سردبیر بی شک در جهان فرا رقابتی امروز که تامین و ارتقاء سلامت، یکی از اولویت های اصلی دولت ها محسوب می شود،باید اذعان داشت که بخش مراقبت های ویژه در نظام های درمانی سراسر دنیا، مسئولیتی بس بزرگ بر دوش دارند. بر پایه چنین…